Resources » Source » Social Value International

Books and GuidesCase StudiesImpact ReportsOpinion and CommentToolsWorking Papers and Research

Books and Guides

사회적 가치의 일곱가지 원칙은 사회적 가치에 대한 책임 및 이의 측정과 관리를 위한 원칙 기반 틀이라 할 수 있다. 이 원칙들은 2009년에 처음 개발되었으며 SROI와 사회적 영향 분석가 협회(Social Impact Analysts Association)의 합병 이후 2015년에 개정되었다. 본 보고서는 이러한 원칙을 뒷받침하고 있는 생각에 대한 설명이다.

사회적 가치란 이해관계자들이 삶의 변화를 거치면서 겪게 되는 가치이다. 그 중 시장 가격으로 표현 가능한 가치들은 일부에 불과하다.
사회적 가치의 원칙들은 가치에 대한 이러한 폭넓은 정의를 수용하여 의사결정 과정에서 평등, 복지 그리고 환경의 지속가능성을 높이고 싶은 모든 사람들에게 기본 구성 요소를 제공한다. 사회적 가치의 원칙은 일반적으로 사회적 회계 원칙으로 간주된다.

The results of the 2016 Social Value International survey on the understanding and use of the Social Value Principles.

Вдъхновяващо въздействие: Кодекс на добрите практики за въздействие

Кодексът на добри практики на въздействие е създаден в процес на широка обществена консултация и с участието на работна трупа от 17 организации (списъкът е приложен). Той беше публикуван от NCVO като част от програма Вдъхновяващо въздействие.

Вдъхновяващо въздействие е програма, чиято цел е да промени начина, по който доброволческият сектор в Обединеното кралство мисли за въздействието и да направи висококачественото измерване на въздействието норма за благотворителни организации и социални предприятия до 2022 година.

В продължение на десетилетие участниците в програмата работят за постигането на пет
основни цели в пет теми, които отговарят на основни за сектора въпроси:

 Какво е добра практика за въздействие?
 Как знаем какво трябва да измерваме?
 Как го измерваме?
 Как можем да се сравняваме и как да се учим от другите?

Седемте принципа на социалната стойност:
Социалната стойност е стойността, която реално получават заинтересованите страни във вид на промени в своя живот. Принципите на социалната стойност са основни градивни елементи в работата на хората, които взимат решения в широки сфери като постигане на равенство, подобряване на благосъстоянието и запазване на околната среда. Това са общоприети принципи за социално отчитане.

Supplementary Guidance document that accompanies “A Guide to Social Return on Investment (2012) and focuses on Principle 2. Within the context of all of the Principles of Social Value, “understand what changes” is pivotal. It is so closely intertwined with many of the other principles that it is essential it is applied well. The aim of the guidance is to help you know how to collect the information you need about ‘changes’ and how to analyse this information in order to produce a set of well-defined outcomes. This guidance is essential for anyone looking to maximise value and increase well-being, equality, and environmental stability.

Social Value UK provide assurance on behalf of Social Value International that tests reports for a good understanding and application of Social Value Principles and process.
The criteria set out in this document can be applied to any social value/impact report. However, to assure an SROI report, Principle 3 “Value the things that matter” requires the use of financial proxies.

The Principles of Social Value provide the basic building blocks for anyone who wants to make decisions that take a wider definition of value into account, in order to increase equality, improve wellbeing and increase environmental sustainability.

The Seven Principles of Social Value are a principle based framework for accounting for, measuring and managing social value.

The Principles were originally developed in 2009 and were updated in 2015 following the merger of the SROI Network and the Social Impact Analysts Association. This report explains the thinking that underpins these Principles.

Case Studies

Вдъхновяващо въздействие:
Принципи и двигатели
на добри практики за въздействие
за финансиращи организации

Вдъхновяващо въздействие е програма, чиято цел е да промени начина, по който доброволческият сектор в Обединеното Кралство мисли за въздействието и да направи висококачественото измерване на въздействието норма за благотворителни организации и социални предприятия до 2022 година.

В продължение на десетилетие участниците в програмата работят за постигането на пет основни цели в пет теми, които отговарят на основни за сектора въпроси:

 Какво е добра практика за въздействие?
 Как знаем какво трябва да измерваме?
 Как го измерваме?
 Как можем да се сравняваме и как да се учим от другите?
 Каква е ролята на финансиращите организации?

Impact Reports

Вдъхновяващо въздействие:
Принципи и двигатели
на добри практики за въздействие
за финансиращи организации

Вдъхновяващо въздействие е програма, чиято цел е да промени начина, по който доброволческият сектор в Обединеното Кралство мисли за въздействието и да направи висококачественото измерване на въздействието норма за благотворителни организации и социални предприятия до 2022 година.

В продължение на десетилетие участниците в програмата работят за постигането на пет основни цели в пет теми, които отговарят на основни за сектора въпроси:

 Какво е добра практика за въздействие?
 Как знаем какво трябва да измерваме?
 Как го измерваме?
 Как можем да се сравняваме и как да се учим от другите?
 Каква е ролята на финансиращите организации?

Opinion and Comment

The results of the 2016 Social Value International survey on the understanding and use of the Social Value Principles.

Tools

The results of the 2016 Social Value International survey on the understanding and use of the Social Value Principles.

Working Papers and Research

The results of the 2016 Social Value International survey on the understanding and use of the Social Value Principles.

Вдъхновяващо въздействие:
Принципи и двигатели
на добри практики за въздействие
за финансиращи организации

Вдъхновяващо въздействие е програма, чиято цел е да промени начина, по който доброволческият сектор в Обединеното Кралство мисли за въздействието и да направи висококачественото измерване на въздействието норма за благотворителни организации и социални предприятия до 2022 година.

В продължение на десетилетие участниците в програмата работят за постигането на пет основни цели в пет теми, които отговарят на основни за сектора въпроси:

 Какво е добра практика за въздействие?
 Как знаем какво трябва да измерваме?
 Как го измерваме?
 Как можем да се сравняваме и как да се учим от другите?
 Каква е ролята на финансиращите организации?